Contact

アケミ屋

〒 743-0063
山口県光市島田1-11-7 Be st. west
Tel: 0833-74-0087

AKEMI-Ya
Be st. west, 1-11-7 Shimata, Hikari-city, Yamaguchi,
743-0063, JAPAN
Tel: +81-833-74-0087


アケミ屋 umi & eatumi
〒 743-0007
山口県光市室積 2-9-9
Tel: 0833-48-9705

AKEMI-Ya umi & eatumi
2-9-9 Murozumi, Hikari-city, Yamaguchi,
743-0007 , JAPAN
Tel: +81-833-48-9705